Laos- Vang vieng


1 ngày đi tour ở Vangvieng làm mình phấn khích dã man, funny không thể tả được. Đi chơi tubing, kayaking, jumping. Cái trò Tubing là nằm trên phao, lần theo dây vào hang đen ngòm, tối mù, la hét thất thanh khi dọa ma nhau, Vào bên trong mới gọi là phát huy hết…