Myanmar: Mandalay


Mandalay Đia chỉ ET đây No 129 (A), 83rd Street Bet: 23rd &24th Street, Mandalay, Myanmar Nhưng comment mọi người ở nhà nghĩ nay, cũng 13USD/phòng mà hoành tráng, xịn hơn nhiều Unity Hotel Corner of 27th Str and 82 Str, Mandalay email: unity@mandalay.net.mm Tel: 095-2-66583