Laos- Viên chăn


Viên chăn là nơi cuối cùng trong hành trình 9 ngày ở Lào. Trong 4 nơi thì Viên chăn chán nhất . Đi một ngày là vòng vèo hết các điểm như Pattuxay, Thatluong, mấy cái chùa chiền, Budda park…
Nào thì ThatluongPattuxay- Khải hoàn môn của Lào

Vườn Phật đê

Sau 24 tiếng trên xe, ta đã trở về với tổ quốc, bonus cái ảnh ở cửa khẩu nào

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s